Tính Biết

Biết là cốt lõi

Biết là gội cạo

Thực hành tính biết trong Trading

Shop Now

Liên hệ

Luận biết trong trading 
Các tư duy của Biết trong Trading

Biết và luật Biết

NHÓM ĐÂY

Luận biết trong trading 
Các tư duy của Biết trong Trading

Biết và luật Biết

Shop Now

BIẾT LÀ GÌ?

BIẾT LÀ TRẠNG THÁI GÌ CỦA TRADER?

Luận biết để biết
Những gì chúng ta thấy thực ra có tồn tại hay không hay chúng ta chỉ chìm vào cảnh nơi mà diễn suất của một bộ phim cuộc đời cuốn quá hay quá xuất sắc. Từ đó khiến chúng ta chìm vào cảm xúc ảo mãi mà không thể thoát ra được... Sự kỳ vọng là vô ích ... Cảnh hiện tại mãi mãi đỉnh cao.
Thuật Ngộ trong trading
Vướng lệnh và chìm trong cảnh mới biết ta vướng / Cũng như cờ ngoài bài trong/ Việc ta vào lệnh mới biết ta sai hay đúng/ Việc gồng lệnh mới biết ta sai vẫn sai ... Từ đó mà chọn các giải pháp DCA thông minh của thoát cảnh 
5 giá / 10 giá / 20 giá ta mắc trong thế như thế nào của Biên độ giá...
Điều phối cảm xúc 
Sự sợ hãi thực chất là không có thật/ Cảnh ngài ban cho chúng ta những điều mà ta cảm nhận được/ Nó vô hình mà ta cảm nhận được cũng như dạng vướng mắc lượng tử / điều minh chứng cho tính biết như là một dòng chảy ... Sự lan tỏa và cách làm... để hiểu tính biết và sâu thẳm của nó ...
các hệ sinh thái trong BIẾT PRO - LÀ TAROT TRADING - PODCAST - CÁC VIDEO NOW TRADING VÀ NỀN TẢNG NOWTRADING

ALO ALO

Tính Biết

Biết là cốt lõi

Biết là gội cạo

Thực hành tính biết trong Trading

Shop Now

Luận biết trong trading 
Các tư duy của Biết trong Trading

Biết và luật Biết

NHÓM ĐÂY

Tính Biết

Biết là cốt lõi

Biết là gội cạo

Thực hành tính biết trong Trading

NHÓM ĐÂY

Luận biết trong trading 
Các tư duy của Biết trong Trading

Biết và luật Biết

NHÓM ĐÂY

Tính Biết

Biết là cốt lõi

Biết là gội cạo

TOÀN BỘ NẰM TRONG KÊNH 
TIKTOK ÔNG GIÀ ĐẦU TƯ
ONGGIADAUTU_FX

NHÓM ĐÂY

Click Here